Heap - 堆

一般情況下,堆通常指的是二叉堆二叉堆是一個近似完全二元樹的數據結構,即披著二元樹羊皮的陣列,故使用陣列來實現較為便利。子結點的鍵值(key)或索引總是小於(或者大於)它的父節點,且每個節點的左右子樹又是一個二叉堆(大根堆(Max Heap)或者小根堆(Min Heap))。根節點最大的堆叫做最大堆或大根堆,根節點最小的堆叫做最小堆或小根堆。常被用作實現優先隊列(Priority Queue)。

特點

 1. 以陣列表示,但是以完全二元樹的方式理解
 2. 唯一能夠同時最優地利用空間和時間的方法——最壞情況下也能保證使用 2NlogN2N \log N 次比較和恒定的額外空間。
 3. 在索引從0開始的陣列中:
  • 父節點 i 的左子節點在位置(2*i+1)
  • 父節點 i 的右子節點在位置(2*i+2)
  • 子節點 i 的父節點在位置floor((i-1)/2)

堆的基本操作

以大根堆為例,堆的常用操作如下。

 1. 最大堆調整(Max_Heapify):將堆的末端子節點作調整,使得子節點永遠小於父節點
 2. 創建最大堆(Build_Max_Heap):將堆所有數據重新排序
 3. 堆排序(HeapSort):移除位在第一個數據的根節點,並做最大堆調整的遞迴運算

其中步驟1是給步驟2和3用的。

Heapsort-example

Python

class MaxHeap:
  def __init__(self, array=None):
    if array:
      self.heap = self._max_heapify(array)
    else:
      self.heap = []

  def _sink(self, array, i):
    # move node down the tree
    left, right = 2 * i + 1, 2 * i + 2
    max_index = i
    if left < len(array) and array[left] > array[max_index]:
      max_index = left
    if right < len(array) and array[right] > array[max_index]:
      max_index = right
    if max_index != i:
      array[i], array[max_index] = array[max_index], array[i]
      self._sink(array, max_index)

  def _swim(self, array, i):
    # move node up the tree
    if i == 0:
      return
    father = (i - 1) / 2
    if array[father] < array[i]:
      array[father], array[i] = array[i], array[father]
      self._swim(array, father)

  def _max_heapify(self, array):
    for i in xrange(len(array) / 2, -1, -1):
      self._sink(array, i)
    return array

  def push(self, item):
    self.heap.append(item)
    self._swim(self.heap, len(self.heap) - 1)

  def pop(self):
    self.heap[0], self.heap[-1] = self.heap[-1], self.heap[0]
    item = self.heap.pop()
    self._sink(self.heap, 0)
    return item

results matching ""

  powered by

  No results matching ""